Viimsi valla koalitsioonileping 2021-2025

Esmaspäeval, 1.novembril sõlmisime koos Eesti200, Isamaa ja valimisliiduga Vali Viimsi koalitsioonileppe ühiseks tegutsemiseks aastatel 2021-2025. Soovime ühiselt tagada Viimsi valla tasakaalustatud arengu, väärtustades koostööd, elanike üldist heaolu, haridust, kultuuri, liikumist, loodushoidu, ettevõtlust ja piirkondade erinevusi.

Koalitsioonilepe on koostatud lähtudes koalitsioonipartnerite valimisprogrammidest ja arvestab olemasolevaid arengukavasid ning eelarvestrateegiat. Koalitsioonileppe elluviimisel lähtume valla tegelikest rahalistest võimalustest järgnevatel aastatel ja tagame tasakaalus eelarve.

 

Viimsi koalitsioonileping 2021, Sport:

 • Rajame koostöös erasektoriga uue spordikeskuse.
 • Ehitame koostöös riigiga täismõõtmetes jalgpalli sisehalli koos kergejõustikualaga.
 • Teostame Viimsi kooli ujula remondi.
 • Koostöös erasektoriga loome Viimsisse elamusspordikeskuse (sh BMX spordirada).
 • Ehitame välja või korrastame külade spordiväljakuid. Paigaldame valla eri piirkondadesse välispordilinnakuid.
 • Korrastame ja viidastame metsade jooksu- ja kõnniradasid.
 • Pikendame Karulaugu terviserada, et tekiks ringistus.
 • Käivitame rahvaspordi sarja ja kutsume elanikud rohkem liikuma.
 • Väärtustame rohkem treenerite tööd ja maksame spordiklubidele treeneri pearaha.
 • Toetame jõulisemalt Eesti meistrivõistluste kõrgemas sarjas osalevaid sportlasi ning pallimänguklubisid ehk Viimsi esinduskoondisi ja -sportlasi.

 

Vaata ERR fotogaleriid ja uudist „Viimsi koalitsioonilepe sai allkirjad“ SIIN

 

VIIMSI VALLAVOLIKOGUS ESINDATUD EESTI REFORMIERAKONNA, ERAKONNA EESTI 200, ERAKONNA ISAMAA JA VALIMISLIIDU „VALI VIIMSI“ VAHELINE  KOALITSIOONILEPING  ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS AASTATEL 2021-2025

Allkirjastatud 01.11.2021 Viimsis

 

Viimsi valla arenguvisiooniks on kujunemine parima elukeskkonnaga kodupaigaks Soome lahe rannal. Meie missiooniks on tagada Viimsi valla tasakaalustatud areng, väärtustades koostööd, elanike üldist heaolu, haridust, kultuuri, liikumist, loodushoidu, ettevõtlust ja piirkondade erinevusi.

Koalitsioonileppe oleme koostanud lähtudes koalitsioonipartnerite valimisprogrammidest ja arvestanud olemasolevate arengukavade ning eelarvestrateegiaga. Koalitsioonileppe elluviimisel lähtume valla tegelikest rahalistest võimalustest järgnevatel aastatel ja tagame tasakaalus eelarve.

 

Aus ja tõhus vallajuhtimine

 • Koostame vallale vähemalt 20 aasta pikkuse arengustrateegia.
 • Seisame vallavalitsuse, selle allasutuste ja valla sihtasutuste ning äriühingute töö kvaliteedi eest ja jätkame nende töö tõhustamist.
 • Jätkame vastutustundliku eelarvepoliitikaga ja hoiame vallavalitsuse tegevuskulud madalad. Kasutame valla arenguks maksimaalselt riigi ja EL fondide vahendeid.
 • Me ei tolereeri mõjuvõimuga kauplemist ega ebaseaduslikke tegevusi, sh loata ehitustegevust.
 • Pöörame Viimsi keskkonnahoiule suuremat tähelepanu ja taastame vallavalitsuse struktuuris eraldi keskkonnaosakonna.
 • Toetame opositsiooni poolt revisjonikomisjoni juhtimist. Anname volikogu revisjonikomisjonile õiguse tutvuda kõikide vallavalitsuse ja valla tütarettevõtete tegevusega seotud dokumentidega ning tagame revisjonikomisjoni sisulise töö.
 • Peame oluliseks kiirendada Viimsis asjaajamist, tagada ja seirata kirjadele vastamise kvaliteeti ning vastata ametikirjadele 30 päeva asemel kuni 20 päevaga.
 • Viimsi vald ei müü valla maid, mis asuvad valla mandriosal ja omavad iseseisvat arendamisväärsust.
 • Korraldame volikogu komisjonide ja muude kohtade täitmise opositsiooni kaasavalt.
 • Teeme koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega ning sõlmime mitmekesisuse kokkuleppe.
 • Tõstame valla kodulehe kasutajasõbralikkust.

 

Keskkond

 • Lähtume keskkonnahoiu põhimõtetest kõigi valdkondlike poliitikate väljatöötamisel ja elluviimisel.
 • Hoiame joogiveeressurssi ja võimaldame uusi planeeringuid ainult veeressursi olemasolul.
 • Tagame joogivee kvaliteedi. Jätkame vee ja kanalisatsiooni taristu rajamist poolsaare asumitesse, kus see puudub. Panustame saartel joogivee kättesaadavusse.
 • Jätkame sademevee kasutamises suunanäitaja rolli ja uute lahenduste kasutuselevõtuga. Näeme ette uute ehitiste puhul sademevee laialdasema kasutamise ja soodustame igakülgselt sademevee tarbimist. Taotleme vahendeid olemasolevate hoonete juures sademevee kasutuselevõtuks.
 • Hoiame Viimsi metsi. Laiendame Krillimäe MKA ja Leppneeme-Tammneeme MKA piire, et kaitsta sealset looduskeskkonda ja elurikkust ning ühtlasi hoiame sellega ära võimalike kaevanduste rajamise antud piirkonnas. Säilitame loodusalad elanike puhkealadena.
 • Loome maastikukaitsealadele õppe- ja loodusrajad, viime läbi elurikkuse inventuuri Viimsi vallas ja tutvustame meie valla loodusväärtusi.
 • Loome lastele loodushariduse andmiseks parimad võimalikud tingimused ja toetame kogukondlikke algatusi lasteaedadel ning koolidel aedade rajamiseks.
 • Koostöös riigiga otsime lahendusi suurulukite kaitseks.

 

Planeerimine

 • Koostame Viimsi vallale uue üldplaneeringu koos vajalike mõju- ja ressursiuuringutega, liites selle koosseisu kõik senised töös olevad üldplaneeringud.
 • Lähtume kõikide planeeringute elluviimisel põhimõttest tagada inimkeskne ja loodushoidlik vallaruum. Rakendame planeerimises tänapäevaseid ruumiplaneerimise põhimõtteid ja loome valla peaarhitekti ametikoha.
 • Vaatame üle kõik elluviimata ja tänaseks mitteajakohased detailplaneeringud ning kaalume nende menetluse lõpetamist.
 • Keeldume üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamisest, kui planeeringu eesmärgiks ei ole avalikult kasutatavad ehitised või taristu.
 • Arenduste planeerimisel arvestame alati turvalisusega (ehituslahendused, päästjate ja kiirabi ligipääs jm).

 

Avalik ruum

 • Rikastame meie avalikku ruumi kõrghaljastuse, lillepeenarde, pinkide ja looduskaunite ajaveetmiskohtadega.
 • Jätkame suunda kasutada avalikus ruumis ümbertöödeldud materjale.
 • Alustame Tammede pargi rajamist kogukonnapargina ja ehitame parki põneva ning kaasaaegse komplekstegevusväljaku. Jätkame Viimsi mõisapargist miljööväärtusliku ja looduskauni perepargi kujundamist.
 • Taotleme vahendeid, et rajada Viimsi Vabaõhumuuseumi külastushoone, mis toetaks ka taluturgu kaasaegsete olmetingimustega.
 • Korrastame Haabneeme klindiastangu ja jätkame terviseradade ning puhkealade väljaehitamist.
 • Jätkame tööd selle nimel, et Haabneeme alevikust saaks kaasaegne ja kvaliteetse avaliku ruumiga vallakeskuseks, algatame bussiterminali projekti.
 • Arendame Haabneeme rannaala atraktiivseks puhkealaks. Ehitame OKO-st Muuli teeni merelähedase rannapromenaadi.
 • Toetame erasektori initsiatiivi Viimsisse mere äärde Helsingi Löyly stiilis sauna rajamisel.
 • Kujundame Randvere teest valla keskusesse rohelise ja turvalise peatänava.
 • Käivitame külade kaunistamise programmi.
 • Arvestame taristu loomisel ja arendamisel külade ning alevike soovide ja vajadustega.
 • Viime läbi avalike hoonete ligipääsetavuse auditi ja tagame võimalusel kõikidele vallale kuuluvatele avalikele hoonetele ligipääsetavuse.
 • Töötame koostöös lemmikloomaomanikega ja teiste vallaelanikega välja Viimsi lemmikloomade pidamise hea tava.

 

Kultuur

 • Viime lõpuni kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitamise.
 • Arendame Artiumist kogukonnakeskuse, kus leiavad rakendust ja huvipakkuvaid kultuurielamusi kõik Viimsi valla elanikud.
 • Kehtestame eakatele Artiumis toimuvatele kultuuriüritustele odavama piletihinna.
 • Toetame Viimsi Raamatukogu edasist arengut ja kujunemist Viimsi valla teadmiskeskuseks.
 • Avame igal aastal elanikele vähemalt ühe korrastatud ja viitade-stendidega varustatud pärandkultuuriobjekti.
 • Taastame Naissaarel Männiku asumis asuva klubihoone ja kujundame sellest saare kultuurikeskuse.
 • Määrame ära Viimsi tunnusüritused ja tagame nende püsirahastuse. Korraldame Viimsi tänavakunstifestivali.
 • Oleme Keri tuletorni restaureerimisel igakülgseks partneriks.
 • Toetame kultuurisündmuste läbiviimist Viimsi saartel. Ehitame Prangli laululavale katuse.
 • Otsime rahastusmeetmetest võimalusi Prangli Rahvamaja juurde eraldiseisva hoonena sportimise ja raamatukogu laienduse ehitamiseks.
 • Säilitame ja toetame unikaalse ranna- ning saarekultuuri hoidmist ja arendamist Viimsi valla saartel (Prangli, Naissaar, Aksi, Keri jt).
 • Motiveerime haridusasutusi avama uksi noorte ja täiskasvanute huvitegevuseks õppetöövälisel ajal (õhtustel aegadel ja koolivaheaegadel).
 • Jätkame Viimsi pühakodade restaureerimise toetamist.

 

Sport

 • Rajame koostöös erasektoriga uue spordikeskuse.
 • Ehitame koostöös riigiga täismõõtmetes jalgpalli sisehalli koos kergejõustikualaga.
 • Teostame Viimsi kooli ujula remondi.
 • Koostöös erasektoriga loome Viimsisse elamusspordikeskuse (sh BMX spordirada).
 • Ehitame välja või korrastame külade spordiväljakuid. Paigaldame valla eri piirkondadesse välispordilinnakuid.
 • Korrastame ja viidastame metsade jooksu- ja kõnniradasid.
 • Pikendame Karulaugu terviserada, et tekiks ringistus.
 • Käivitame rahvaspordi sarja ja kutsume elanikud rohkem liikuma.
 • Väärtustame rohkem treenerite tööd ja maksame spordiklubidele treeneri pearaha.
 • Toetame jõulisemalt Eesti meistrivõistluste kõrgemas sarjas osalevaid sportlasi ning pallimänguklubisid ehk Viimsi esinduskoondisi ja -sportlasi.

 

Haridus

 • Võimaldame elukestvat õpet ja huvikursusi Artiumi baasil, sh Väärikate ülikool.
 • Rajame vajadusel Pärnamäele haridusasutuse.
 • Rakendame õpetajatele ja eripedagoogidele Eesti parima palga-, motivatsiooni- ja tugipaketi.
 • Oleme avatud erakoolide tulekule valda. Teeme riigile ettepaneku kutsehariduskeskuse loomiseks Viimsisse.
 • Aitame koostöös kõrgkoolidega Viimsi Gümnaasiumil laiendada ja luua riigigümnaasiumi juurde tehnika, IT ja reaalvaldkonna mooduli.
 • Teeme koostööd riigiga Viimsi Gümnaasiumis õppekohtade arv suurendamiseks.
 • Loome koostöös haridusasutuste eripedagoogide ja tugiteenuste osutajatega erialatöötajaid ühendava ja toetava kompetentsikeskuse.
 • Loome kogukonda kaasates Randvere koolist 9-klassilise põhikooli.
 • Viime lõpuni Randvere kooli ja ujula juurdeehituse.
 • Suurendame haridusasutuste hoolekogude kaasatust haridusteemadel ja hoolekogude vahelist koostööd ning koordineerime hoolekogu liikmete koolitusi.
 • Seame eesmärgiks õppija vajadustest lähtuva lähenemisviisi hariduses.
 • Väärtustame eesti keelt ja toetame keeleõpet, rakendame maksimaalselt riigi poolt pakutavaid võimalusi ja keelekümbluse programme.
 • Tagame, et Viimsi haridusasutused tegeleksid aktiivselt kiusamise ennetamisega.
 • Soodustame kooliõpilaste laagreid ja ekskursioone Viimsi saartele.
 • Pöörame tähelepanu koolitoidu mitmekesisusele ja kvaliteedile.
 • Tähtsustame laste ja noorte tervislike liikumis- ja toitumisharjumuste kujundamist.

 

Lapsed ja noored

 • Tagame igale Viimsi lapsele sõime- või lasteaiakoha koduvallas.
 • Suurendame Viimsi õpilasmaleva kohtade arvu koostöös vallas tegutsevate ettevõtetega.
 • Kutsume ellu Noorte Oma Eelarve, mis võimaldab noortel endi ideid ellu viia.
 • Loome Viimsi noori ettevõtjaid toetava StartUpViimsi platvormi.
 • Laiendame noortekeskuse tegevusi ning kaasame noori erinevatesse töörühmadesse ja vallavolikogu komisjonidesse.
 • Pöörame erilist tähelepanu noortele, kes ei õpi ega tööta ja anname hoogu nende eneseleidmisele, tagades karjääriteenuste kättesaadavuse ning noorte teavitamise nende võimalustest.

 

Sotsiaal

 • Toetame Viimsi eakate spordi- ja liikumisvõimalusi ning loome juurde täiendavaid erinevatest huvidest lähtuvaid tegevusringe ja sündmusi.
 • Loome abivajajale eeldused iseseisvaks ja väärikaks eluks kogu elukaare jooksul ja võtame kasutusele teaduspõhised meetmed eakate üksilduse ennetamiseks.
 • Rajame vastavate EL toetusmeetmete korral kogukondlikud teenusmajad eakatele ja teistele abivajavatele inimestele.
 • Suurendame vajaduspõhiseid toetusi ja pöörame suuremat rõhku abivajajatele ning täiendame sotsiaalprogramme igas vanuses elanike toetamiseks.
 • Muudame vallapoolse sotsiaaltoe pakkumise vajaduspõhisemaks ja tulemustele orienteerituks, kus toimetulekuraskustes inimene ei pea täpselt teadma milline hoolekandeteenus ˇtema abivajadust leevendaks, vaid temaga luuakse kvaliteetne suhe, mis võimaldab aru saada tegelikust abivajadusest ja selle tagamiseks.
 • Parandame hoolekande- ja esmatasandi tervishoiuteenuste integreeritust.
 • Loome muusikakooli hoone baasil erivajadustega laste ja noorte tugikeskuse, kus asuvad ka abistatud töötamise tegevused ning turva- ja rehabilitatsioonikodu.
 • Tagame, et Viimsi vallas töötaks piisavalt lastekaitsetöötajaid.
 • Teeme koostööd erinevate osapooltega õigusnõustamise osutamisel eakatele ja noortele.
 • Jätkame igal aastal eakatele makstava aastatoetuse suurendamist.

 

Tervishoid

 • Tõhustame koostööd perearstide ja sotsiaaltöötajate vahel.
 • Käivitame alustava tervisespetsialisti toetuspaketi.
 • Toetame perearstide koondumist tervisekeskustesse, et tagada meie elanikele parim tervishoiuteenus (sh vaimse tervise abi) ja teeme koostööd kõigi tervisevaldkonna osalistega.
 • Analüüsime valvearsti teenuse loomist ja tervishoiuteenuste parema kättesaadavuse tagamist Viimsis.
 • Täiendame pidevalt Viimsi valla COVID-19 tegevuskava ja seame esikohale vaktsineerituse taseme edasise tõstmise. Kasutame selleks riigi poolt eraldatud vahendeid ja teeme koostööd kõigi partneritega.
 • Pöörame erilist tähelepanu koroonapandeemiast tingitud valla elanike vaimse tervise probleemidele, töötame koos koolidega välja lahendused noorte vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks.
 • Viime ellu toetusprogramme koroonapandeemiast tingitud õpilünkade täitmiseks Viimsi valla koolilastel kõikidel kooliastmetel.
 • Toetame vaimset tervist toetavaid tegevusi valla asutustes, korraldame tõenduspõhiseid vaimset tervist toetavaid kampaaniaid ja haldame infot kogemusnõustamise tugivõrgustike kohta.

 

Teed ja liikuvus

 • Jätkame Eesti parima kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamist ja üle valla jalgrattaparklate rajamist sõlmpunktidesse.
 • Loome vajalikud ühendused kergliiklusteede ning metsa- ja spordiradade vahel.
 • Võtame kasutusele tarbija- ja keskkonnasõbraliku ühistranspordi, sealhulgas gaasi- ja elektribussid.
 • Teeme Tallinnaga koostööd linnaliinide kättesaadavuse ja Pargi&Reisi parkla kasutuse suurendamisel ning analüüsime võimalusi rööbastranspordiühenduse loomiseks.
 • Täiustame vajadusel Viimsi-Tallinn koolibusside süsteemi ja käivitame isesõitva bussi projekti ning piloteerime nõudepõhist ühistransporti.
 • Loome keskusesse parkimise eelviitesüsteemi ja ehitame juurde nutiülekäiguradasid ning muudame teeületusi ohutumaks.
 • Muudame kõik vallale kuuluvad teed tolmuvabaks.
 • Toetame eraettevõtetega koostöös vallaülese jalgrataste ja elektritõukerataste laenutuspunktide süsteemi väljaarendamist.
 • Arendame koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega maakonnaliinide süsteemi ja avame võimalusel Ülemiste suunalise maakonnaliini.
 • Liidame eri transpordiliigid bussitranspordiga ühtseks liikuvusteenuseks.
 • Paigaldame bussipeatustesse ootekojad ja võtame kasutusele ühistranspordi reaalaja infotablood.
 • Tagame kõigi Viimsi poolsaare vallateede valgustamise ja rakendame meetmeid vallasisese liikluse rahustamiseks.
 • Teeme riigiga koostööd, et Prangli liinile toodaks uus, saareelanike vajadusele vastav laev.
 • Alustame eraettevõtetega läbirääkimisi, et tagada regulaarühendus Naissaarega.
 • Koostöös valla koolidega vaatame üle ja lepime vastastikku kokku vallasiseste bussiliinide graafikud.

 

Merele avatus

 • Töötame selle nimel, et kallasrada oleks ligipääsetav ja läbitav.
 • Korrastame valla lautrid ja merelepääsukohad ning toetame kogukondasid paadisadamate rajamisel.
 • Toetame Viimsisse jahisadama arendamist.
 • Paigaldame meretranspordi soodustamiseks sadamateta väikesaarte randumiskohtadesse poid.
 • Korrastame ja arendame välja koostöös riigiga Leppneeme ja Kelnase sadamad.
 • Toetame Viimsi Vabaõhumuuseumis paadilautri taastamist.
 • Parandame väikesaarte liikumisvõimalusi sõltumata aastaajast ja jääoludest.
 • Korrastame Randvere avalikud supluskohad ja varustame need vajaliku inventariga.
 • Varustame kõik supluskohad riietuskabiinidega ja ohutusstendiga.
 • Loome Viimsisse talisupluskohad koos vastava taristuga.

 

Turvalisus

 • Jätkame koostöös politsei, turvafirmade ja kogukonnaga turvalisuse tagamist ja teadlikkuse tõstmist vallas.
 • Teeme koostööd merepääste ja päästeseltsidega, viime üheskoos ellu turvalisust suurendavaid projekte. Rajame merepäästejaamad Naissaarele ja Pranglisse.
 • Toetame vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tegevust ning naabrivalvesektorite moodustamist.
 • Jätkame turvalisuse tagamisel ööpäevaringset turvafirma lisapatrullteenust, mille poole on kõigil elanikel võimalus pöörduda.
 • Jätkame veelgi põhjalikuma ennetustegevusega, mis teavitab noori meelemürkidest.
 • Taunime igasugust vägivalda. Paneme rõhku ennetustööle ja tõhustame veelgi koostööd sotsiaalvaldkonna ekspertide ja politseiga, et märgata abivajajaid võimalikult vara.
 • Loome koostöös riigiga Viimsi vabatahtliku päästekomando.

 

Ettevõtlus ja innovatsioon

 • Arendame Artiumi baasil välja loomemajanduse valdkonna ettevõtlusinkubaatori ja kujundame piirkonnast rahvusvaheliselt tuntud loomemajanduskeskuse.
 • Tagame ettevõtjate kaasatuse valla arenguvõimaluste analüüsimisse, käivitame ettevõtjate ümarlaua. Tunnustame Viimsi ettevõtjaid ja käivitame ettevõtlusgala.
 • Toetame ja soodustame ettevõtluse arengut Viimsis, aitame suurendada kodulähedaste töökohtade loomist (sh kaugtöökeskuste tekkimist), vähendamaks pendelrännet.
 • Arendame vallakodaniku teenindamiseks välja mobiili-äpi.
 • Soodustame taastuvenergiaprojektide kasutuselevõttu.
 • Käivitame hõbemajanduse programme, millega toetame eakaid osutama jõukohaseid teenuseid teistele eakatele, mis tagaks neile väärtusliku eneseteostuse ja rõõmu ühiskonnaelus osalemisest.

 

Tugevad kogukonnad

 • Suurendame külaseltside toetust, toetame külade projekte ja algatusi. Soodustame kogukonnaaedade rajamist.
 • Tagame kogukondade piisava informeerituse neid puudutavates teemades ning suurendame külavanemate kaasatust.
 • Toetame külade ja alevike initsiatiivi nende identiteedi ja kogukonnatraditsioonide kujundamisel.
 • Võtame volikogus vastu ja rakendame ellu kaasamise hea tava.
 • Kutsume ellu korteriühistute esindajate ümarlaua.

 

Eesti Reformierakond

Eesti 200

Isamaa

Vali Viimsi