Tanel Einaste 232

Programm “PAREMINI HOITUD VIIMSI”

Sportlik ja tervislikke eluviise väärtustav Viimsi

 • Rajame uue spordikeskuse, sh tehisjääga uisukeskuse ja koostöös riigiga täismõõtmetega jalgpalli sisehalli.
 • Ehitame välja või korrastame kõikide külade spordiväljakud. Paigaldame välispordilinnakuid valla eri piirkondadesse.
 • Korrastame ja viidastame igal aastal juurde meie kaunite metsade jooksu- ja kõnniradasid, et luua terviklik külasid ühendav võrgustik.
 • Ehitame välja Karulaugu suusa- ja terviseraja.
 • Kutsume ellu rahvaspordi sarja, mis pakub huvitavaid ja jõukohaseid tegevusi kõigile sooviijatele, ka liikumispuuetega inimestele.
 • Toetame tippsporti, sh Viimsi meeskondade osalemist meistriliigas.
 • Väärtustame treenerite tööd. Maksame koos õpilase pearahaga ka treeneri pearaha.
 • Toetame noortesporti ja liikumisharjumuste väljakujunemist kui laste arengutee olulist osa.
 • Toetame eakaid inimesi liikumisharrastustega tegelemisel.

Keskkonnasõbralik, roheline ja kaunis Viimsi

 • Lähtume keskkonnahoiu põhimõtetest kõigi valdkondlike poliitikate väljatöötamisel ja elluviimisel. Koostame külade- ja alevikepõhise keskkonnahoiu tegevuskava.
 • Võimaldame uusi planeeringuid ainult veeressursi olemasolul.
 • Töötame välja praktilised juhised sademevee kogumiseks ja kasutamiseks kastmisel.
 • Tagame vallaelanike varustamise kvaliteetse joogivee ja toimiva kanalisatsiooniteenusega.
 • Toetame hajaasustusega piirkondades puurkaevude rajamist ja saartel reovee keskkonnasäästlikku käitlemist.
 • Viime läbi elurikkuse inventuuri vallas. Teeme vallaelanikele info valla loodusrikkustest kergesti kättesaadavaks, loome maastikukaitsealadele õppe- ja loodusrajad.
 • Hoiame Viimsi metsi, alustame koostöös riigiga kogukonnametsade idee elluviimist.
 • Alustame koos riigiga arutelusid Eesti esimese munitsipaalrahvuspargi loomiseks Viimsisse.
 • Suurendame haljastuse eelarvet. Rajame avalikku ruumi rohkem kõrghaljastust, lillepeenraid ning lillemuru.
 • Kutsume ellu kohaliku külakaunistamise programmi.
 • Loome parimad võimalikud tingimused loodushariduse andmiseks lastele. Toetame koole rohelise lipu algatuses osalemisel ja kooliaedade rajamisel.
 • Paigaldame igal aastal avalikku ruumi juurde pinke, prügikaste ja loome looduskaunid ajaveetmise kohad.
 • Jätkame avalikus ruumis ümbertöödeldud materjalide kasutamist.

Liikuv ja hoitud taristugaViimsi

 • Käivitame vallasisese tasuta ühistranspordi.
 • Arvestame taristu loomisel ja hooldamisel, avaliku ruumi korrashoiul ning arendamisel kõigi külade ja alevike vajadustega.
 • Kujundame Randvere teest vallakeskusesse rohelise ja turvalise peatänava.
 • Jätkame Eesti parima kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamist ja jalgrattaparklate rajamist üle valla. Loome vajalikud ühendused kergliiklusteede ning metsa- ja spordiradade vahel.
 • Võtame kasutusele tarbija- ja keskkonnasõbraliku ühistranspordi, sealhulgas gaasi- ja elektribussid. Analüüsime erinevate transpordiliikide (sh tramm) kasutusvõimalusi ja tasuvust.
 • Käivitame isesõitva bussi arendusprojekti Haabneemes, mis ühendaks kultuuri-, haridus-, spordi- ja terviseasutusi.
 • Loome keskusesse parkimise eelviitesüsteemi, et sõite minimeerida. Ehitame juurde nutiülekäiguradasid.
 • Muudame kõik vallale kuuluvad teed tolmuvabaks.
 • Liidame jalgratastega ja muude transpordivahenditega ning bussiga transpordi ühtseks liikuvusteenuseks. Loome koostöös eraettevõtetega vallaülese jalgrataste ja elektritõukerataste laenutuspunktide süsteemi.
 • Võtame ühistranspordi kasutamise soodustamiseks kasutusele reaalaja infotablood.
 • Paigaldame kõikidesse bussipeatustesse ootekojad.
 • Jätkame valla teede väljaehitamist ja rekonstrueerimist.
 • Tagame kõigi vallale kuuluvate teede valgustamise keskkonnasõbralike ja nutikate valgussüsteemidega.
 • Teeme riigiga koostööd, et Leppneeme-Kelnase liinile toodaks uus, saareelanike vajadusi ja mereolusid arvestav parvlaev.
 • Tagame regulaarse ühenduse Naissaarega.
 • Loome piirkondlikud koerte platsid ja treeningväljakud.

Turvaline Viimsi

 • Jätkame koostöös politsei, turvafirmade ja kogukonnaga kõrge turvalisuse tagamist vallas. Toetame politseid neile vajaliku infrastruktuuri rajamisel Naissaarel ja Pranglil.
 • Teeme koostööd merepäästega ja päästeseltsidega, viime üheskoos ellu turvalisust tõstvaid projekte. Rajame merepäästejaamad.
 • Toetame abipolitseinike tegevust ja naabrivalvesektorite moodustamist.
 • Kasutame turvalisuse tagamisel täiendavat ööpäevaringset turvafirma patrullteenust, mille poole on kõigil elanikel võimalus pöörduda.
 • Jätkame veelgi põhjalikuma noortele suunatud narkootikumidest ja muudest ohtudest teavitava ennetustegevusega.
 • Taunime igasugust vägivalda. Paneme rõhku ennetustööle ja tõhustame veelgi koostööd sotsiaalvaldkonna ekspertide ja politseiga, et märgata abivajajaid võimalikult vara.

Kultuurne ja pärandit hoidev Viimsi

 • Arendame Artiumist kogukonnakeskuse, kus leiavad rakendust või huvipakkuvaid elamusi kõik Viimsi valla elanikud.
 • Kehtestame eakatele odavama piletihinna Artiumis toimuvatele kultuuriüritustele.
 • Jätkame Väärikate Ülikooli tegevustega ja muude eakate õppimisvõimalustega.
 • Toetame Viimsi raamatukogu edasist arengut ja kujunemist üheks meie teadmuskeskustest.
 • Rajame läbi arhitektuurikonkursi Viimsi Vabaõhumuuseumisse kaasaegsetele tingimustele vastava pääslahoone, lahendame parkimiskohtade probleemi ning disainime autentsust säilitades Viimsi Taluturule uued müügikohad.
 • Avame igal aastal kaks pärandkultuuriobjekti korrastatult ja viitade-stendidega varustatult elanikele.
 • Taastame Naissaarel Männiku külas asuva klubihoone ja kujundame sellest kultuurikeskuse.
 • Toetame Viimsi tunnusüritusteks kujunevate sündmuste korraldamist.
 • Oleme Keri tuletorni restaureerimisel riigile igakülgselt partneriks.

Hooliv ja märkav Viimsi

 • Loome eeldused iseseisvaks ja väärikaks eluks kogu elukaare jooksul.
 • Töötame välja sotsiaalhoolekandeteenuste terviksüsteemi. Kujundame sel aastal tööd alustanud valla hoolekandekeskusest asutuse, kust iga abivajaja saab oma murele lahenduse.
 • Suurendame vajaduspõhiseid toetusi.
 • Toetame meie elanikele parima tervishoiuteenuse tagamiseks perearstide koondumist tervisekeskustesse ja teeme koostööd kõigi tervisevaldkonna osapooltega.
 • Käivitame alustava tervisespetsialisti toetuspaketi.
 • Pakume individuaalset tuge kõigile erivajadustega lastele.
 • Loome erivajadustega laste ja noorte tugikeskuse, kus on ka abistatud töötamine ning muud eneseteostusvõimalused. Loome sinna ka turva- ja hoiukodu.
 • Jätkame igal aastal eakatele makstava aastatoetuse tõstmist.
 • Käivitame päevahoiuteenuse abi vajavatele eakatele inimestele.

Tark ja lastesõbralik Viimsi

 • Kujuneme haridusinnovatsiooni eestvedajateks Eestis ning hariduskeskuseks, kus kantakse hoolt iga lapse isikliku õpiraja toetamise eest.
 • Pakume vanematele tuge lapse arenguvajaduste varasel kaardistamisel ja valikute tegemisel.
 • Rakendame Eesti parima palga-, motivatsiooni- ja tugipaketi õpetajatele.
 • Tagame igale Viimsi lapsele sõime- või lasteaiakoha koduvallas.
 • Rajame uue mänguväljaku Haabneeme alevikku ja täiendame olemasolevaid.
 • Jätkame lasteaiatoidu doteerimist.
 • Avame Randveres põhikooli.
 • Ehitame Pärnamäele sporditaristu ja vajadusel ka lasteaia ning kooli.
 • Rahastame huviharidust ka riigipoolse toeta.
 • Loome reaal- ja loodusainete õppekeskuse.
 • Alustame karjäärinõustamise teenuse pakkumist põhikooli lõpetajatele.
 • Loome koostöös riigiga Viimsis juurde gümnaasiumikohti.
 • Suurendame Viimsi õpilasmaleva kohtade arvu koostöös vallas tegutsevate ettevõtetega.
 • Rajame valla peatänava äärde purskkaevude väljaku perede tegevuskeskusena.
 • Ehitame noortele pumptrack-raja.

Kogukondade Viimsi

 • Toetame kohalikku omaalgatust. Tõstame külaseltside toetuse vähemalt kahekordseks.
 • Toetame külasid ja alevikke vajalike investeeringute, nagu külaplatsid, mänguväljakud, tervise- ja kultuurirajatised jm, tegemisel.
 • Toetame kogukonnateenuste väljaarendamist ja nõustame külasid projektitegevustel.
 • Toetame külade ja alevike initsiatiivi nende identiteedi ja kogukonnatraditsioonide kujundamisel.
 • Jätkame head koostööd külavanematega. Tagame kogukondade piisava informeerituse.
 • Toetame jätkuvalt külasid ja kogukondi liitvate ühisürituste korraldamist.
 • Jätkame kaasava eelarvega ja suurendame selle rahalist mahtu.
 • Korraldame regulaarselt kogukondlikke arvamuskoosolekuidolulistes valla arengut puudutavates küsimustes.
 • Haabneeme üldplaneeringu koostamise käigus leiame lahenduse valla keskväljaku rajamiseks.
 • Rajame Tammede pargi kogukonnapargina.

Merele avatud Viimsi

 • Korrastame valla lautrid ja toetame kogukondasid kohalike paadisadamate rajamisel.
 • Koostöös riigiga arendame välja Leppneeme ja Kelnase sadamad.
 • Parandame saareelanike liikumisvõimalusi sõltumata aastaajast ja mereoludest.
 • Seisame selle eest, et vallaelanike võimalused mere äärde pääseda paraneksid ja kallasrajad oleksid hoitud avatuna.
 • Muudame avalikud rannad aastaringselt kasutatavaks.
 • Rajame Randverre uue avaliku supelranna koos rannateenustega.
 • Toetame Rannarahva Muuseumi lastele suunatud mereharidusprogrammide edasiarendamist ja nende võimaldamist Viimsi valla koolidele.
 • Varustame kõik supluskohad riietuskabiinidega ja mereohutuse stendidega.

Ettevõtlik Viimsi

 • Tagame ettevõtjate kaasatuse valla arenguküsimuste lahendamise protsessi.
 • Arendame Artiumi baasil välja loomemajanduse valdkonna ettevõtlusinkubaatori ja kujundame piirkonnast rahvusvaheliselt tuntud loomemajanduse keskuse.
 • Soodustame läbi planeeringute roheliste töökohtade loomist vallas.
 • Soodustame taastuvenergia projektide kasutuselevõttu.

Hästi juhitud Viimsi

 • Koostame vallale vähemalt 20 aasta pikkuse arengustrateegia, millega tagame valla läbimõeldud ja tulevikkuvaatavava arengu.
 • Koostame Viimsi valla uue üldplaneeringu. Uusi planeeringuid algatame alles pärast põhjalikku ressursianalüüsi. Lähikuudel alustame koos kogukonnaga, külade ja alevike kaupa praeguse olukorra analüüsimist ning arenguvajaduste kaardistamist.
 • Rakendame vallas kaasaegseid ruumiplaneerimise põhimõtteid. Võtame tööle valla peaarhitekti.
 • Jätkame vallavalitsuse ja allasutuste poolt pakutavate teenuste pidevat parendamist. Teeme efektiivsuse tagamiseks tihedat koostööd riigi ja teiste omavalitsustega.
 • Jätkame konservatiivse eelarvepoliitikaga ja hoiame vallavalituse tegvuskulud madalad.
 • Kutsume ellu Noorte Oma Eelarve, mis võimaldab noortel oma ideid ellu viia.
 • Rakendame keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja innovatsiooni igas valdkonnas keskkonnasäästlikkuse tagamiseks ja ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.
 • Moodustame vallavalitsuse struktuuri eraldi keskkonnahoiu osakonna.